Všeobecné podmínky pro taneční skupiny

Obsah

Členství v taneční skupině
Rozsah výuky
Organizační řád
Přihláška
Storno podmínky
Ochrana majetku
Ukončení členství v taneční skupině
Způsob platby

Členství v taneční skupině
Členem taneční skupiny se může zájemce stát po úspěšném absolvování konkurzu a po zaplacení předem stanoveného kurzovného. Pokud se na konkurz zájemce nemůže dostavit, může přijít na jakýkoli trénink v průběhu roku a lektor rozhodne o jeho přijetí či nepřijetí.

Rozsah výuky
Výuka bude probíhat 2-3x týdně vždy v odpoledních hodinách. Výuka je přizpůsobena věku žáků i jejich schopnostem. Tréninky odpadají ve dnech, na něž připadají termíny školních prázdnin a státních svátků.

Organizační řád
Sraz členů skupiny je 15 minut před zahájením výuky. Organizátor nezodpovídá za žáky před a po skončení tréninku. Vstup do tělocvičny je povolen pouze ve vhodné obuvi (nejlépe tenisky) a vhodném oblečení (pohodlné volné oblečení). Rodiče žáků nemají povolen vstup do vyučovacích hodin. Výsledky všech členů skupiny budete moci shlédnout na závěrečném vystoupení tanečních kurzů na konci školního roku.

Přihláška
Přijatí zájemci vyplní přihlášku, kterou dostanou na hodině, a odevzdají lektorovi.
 
Storno podmínky
Členovi skupiny nevzniká nárok na vrácení kurzovného při překážkách vzniklých z jeho strany, které zabraňují řádné docházce. O vrácení kurzovného je možno žádat pouze v případech závažného dlouhodobého (několikaměsíčního) onemocnění nebo v případě vážného úrazu účastníka, vždy však pouze na základě předložené lékařské zprávy.

Ochrana majetku
Členové taneční skupiny by neměli přinášet s sebou na hodiny cenné věci ani větší obnos peněz. Pokud tak však učiní, je nutné tyto věci vzít s sebou do sálu, kde výuka probíhá. Nenechávejte cenné předměty v šatně! Ušetříte tak mnoho nepříjemností nejen nám, ale i sami sobě.

Ukončení členství v taneční skupině
Členství v taneční skupině může být ukončeno z těchto důvodů:

  1. Poruší-li člen závažným způsobem smluvní podmínky nebo jestliže svým chováním vážně ohrožuje výchovu, bezpečnost a zdraví ostatních členů.
  2. Ze zdravotních důvodů.
  3. Požádá-li o to zákonný zástupce, a to ke konci pololetí daného školního roku.
  4. Neplatí-li člen nebo zákonný zástupce nezletilého člena včas a řádně kurzovné.

 
Způsob platby

V hotovosti
Přímo na vyučovací hodině.

Převodem na účet
Číslo účtu: 215032982/0300
Variabilní symbol: uvádějte, prosím, rodné číslo účastníka kurzu.
Kopii o převodu je nutno odevzdat přímo na tréninku.