Všeobecné podmínky

Obsah

Rozdělení přípravek
Rozsah výuky
Organizační řád
Platnost přihlášky
Storno podmínky
Ochrana majetku účastníků přípravek
Ukončení účasti v přípravce
Způsob platby

Rozdělení přípravek
Přípravky jsou rozděleny podle věku účastníků na mini (4-6 let), děti (6 - 12 let) a junioři + hlavní (od 13 let).

Rozsah výuky
Výuka bude probíhat buď 1krát nebo 2krát týdně vždy v odpoledních hodinách v prostorách United Rhythm Dancers, Zalužanská 1267, Mladá Boleslav 293 01.
Výuka je přizpůsobena věku dětí i jejich schopnostem.
Tréninky odpadají ve dnech, na něž připadají termíny školních prázdnin a státních svátků. Při vzniku nepředvídatelných okolností bránících konání tréninku, mají účastníci nárok na návštěvu tréninku v jiném termínu a v odpovídajícím rozsahu.

Organizační řád
Sraz účastníků je 15 minut před zahájením výuky. Organizátor nezodpovídá za děti před a po skončení výuky (je třeba děti předat lektorům a po skončení lekce děti vyzvednout před sálem). Vstup do tělocvičny je povolen pouze ve vhodné obuvi (nejlépe tenisky) a vhodném oblečení (pohodlné volné oblečení). Rodiče žáků nemají povolen vstup do vyučovacích hodin určených dětem. Výsledky všech žáků budete moci shlédnout na závěrečném vystoupení taneční skupiny na konci školního roku nebo při veřejných vystoupeních.

Platnost přihlášky
Vyplněná přihláška je závazná a znamená rezervaci místa v přípravce a jejím podpisem se účastník kurzu zavazuje k úhradě kurzovného v předepsané výši.
V případě obsazení přípravky si organizátor vyhrazuje právo zájemce odmítnout nebo po dohodě přemístit do jiné přípravky.

Storno podmínky
Účastníkovi přípravky nevzniká nárok na vrácení platby při překážkách vzniklých z jeho strany, které zabraňují řádné docházce. O vrácení platby je možno žádat pouze v případech závažného dlouhodobého (několikaměsíčního) onemocnění nebo v případě vážného úrazu účastníka, vždy však pouze na základě předložené lékařské zprávy.

Ochrana majetku účastníků přípravek
Účastníci přípravek by neměli přinášet s sebou na hodiny cenné věci ani větší obnos peněz. Pokud tak však učiní, je nutné tyto věci vzít s sebou do sálu, kde výuka probíhá. Nenechávejte cenné předměty v šatně! Ušetříte tak mnoho nepříjemností nejen nám, ale i sami sobě.

Ukončení účasti v přípravce
Účast v přípravce může být ukončena:

  1. Poruší-li účastník přípravky závažným způsobem smluvní podmínky nebo jestliže člen svým chováním vážně ohrožuje výchovu, bezpečnost a zdraví ostatních členů.
  2. Ze zdravotních důvodů.
  3. Požádá-li o to zákonný zástupce, a to ke konci pololetí daného školního roku.
  4. Neplatí-li zákonný zástupce za nezletilého člena včas a řádně kurzovné.

 
Způsob platby

V hotovosti
Přímo na vyučovací hodině.

Převodem na účet
Číslo účtu: 215032982/0300
Variabilní symbol: uvádějte, prosím, rodné číslo účastníka kurzu.
Kopii o převodu je nutno odevzdat přímo na kurzu.